Spring naar hoofd-inhoud

Zorg voor Zorgverstrekkers

Het welbevinden van mensen werkzaam in de zorg- en welzijnssector is van cruciaal belang. Zij vervullen een uiterst belangrijke maatschappelijke rol op dagelijkse basis. Om deze rol effectief en efficiënt te vervullen, is het essentieel dat hun welzijn gewaarborgd is.

 

Be Well Pro

De pilootstudie ‘Be Well Pro’ van Scienscano poogde het mentaal werkgerelateerd welzijn van zorgprofessionals in kaart te brengen. De vragenlijst werd op nationale basis verspreid. Participanten gaven hun postcode op, waardoor 298 personen gelinkt konden worden aan De Koepel. Onder meer werden volgende sectoren bevraagd: algemene en universitaire ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, OCMW, lokale besturen, overheden, ouderenzorg, revalidatiecentra en eerstelijnsgezondheidzorg bevraagd.

Binnen die laatste sector werd een onderverdeling in sub-sectoren gemaakt: het CAW, maatschappelijk werkers, gezinszorg, zorgverleners en thuisverpleegkundigen. Thuisverpleegkundigen maakten het grootste aandeel uit van de respondenten binnen de eerste lijn.

Gedurende de eerste fase van het onderzoek werd een vragenlijst voor zorgverleners gevalideerd. Sibe stapte als regio in de pilootstudie. Ondanks dat dit een testfase was, kamen al heel wat aandachtspunten aan het licht. Zowel de nationale resultaten als deze voor de Sibe-regio geven aan dat verbetering én actie nodig is op verschillende vlakken.

Resultaten

Emotionele belasting

Op vlak van emotionele belasting scoort de Sibe-regio het laagst over alle netwerken en samenwerkingsverbanden heen. Toch dient bij toekomstige acties vanuit Sibe ingezet te worden op het omgaan met emotionele belasting op het werk, aangezien 30.87% van de respondenten binnen de categorie ‘zeer hoog’ valt.

Werk-privé balans

De respondenten uit de Sibe-regio scoren over alle netwerken en samenwerkingsverbanden heen het slechtst op vlak van werk-privé balans. Maar liefst 37.58% van de respondenten binnen De Koepel schatten hun werk-privé balans laag in. Vanuit De Koepel kan geprobeerd worden om de werk-privé balans bij de leden te verbeteren.

Burn-out

Van alle respondenten binnen de Sibe-regio geeft 30.74% aan een hoog risico te lopen op burn-out. Deze variabele werd onderverdeeld in uitputting, mentale distantie, mentale en cognitieve ontregeling. Voor elk van deze aspecten werd een gemiddelde score gemeten ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden. Alle scores liggen hoog, dit toont nood aan verbetering op elk deelaspect van burn-out.

Andere variabelen

Ook zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, kwaliteit leiderschap leidinggevende en sociale steun van collega’s werden gemeten. Ten opzichte van de andere samenwerkingsverbanden scoort De Koepel eerder gemiddeld. Voor elk van deze variabelen is ruimte voor verbetering.

Toekomst

Sibe zal het komende jaar actie ondernemen om het werkgerelateerd mentaal welzijn te verbeteren. Meer specifiek zal de focus gelegd worden op thuisverpleegkundigen, aangezien dit een moeilijk bereikbare groep is. Daarnaast is er weinig tot geen sprake van dichte collega’s, waardoor de mate van sociale steun laag is bij de doelgroep.

In samenspraak met thuisverpleegkundigen willen we versterkende initiatieven ontwikkelen. Vanuit dit oogpunt werd een anonieme vragenlijst opgesteld door Sibe. Onder meer wordt bevraagd welk vorm van ondersteuning en kanaal het aantrekkelijkst is, waar de behoeften van thuisverpleegkundigen liggen... De input is van gouden waarde om de best passende ondersteuning te bieden. Hierover zal later meer volgen.

Bent u thuisverpleegkundige en wenst u de vragenlijst in te vullen? Klik dan op deze link. Alvast bedankt voor uw tijd!

 

Bron: De Prez, V., De Schreye, R., Peeters, B. (2023). Be.well.pro pilootstudie 2023 De Koepel, Sciensano.